خدمات

جراحی های ترمیمی

– مونس پلاستی

– مینی ابدو

– لابیا پلاستی

– پرینه پلاستی

– رکتوسل

– سیستوسل

• سقط مکرر و ناباروری

• مراقبت های بارداری

• نمونه برداری سرپایی

• زایمان طبیعی