دکتر ویدا ناجی گیوی

جراح و متخصص زنان زایمان و نازایی

بورد تخصصی جراحی های ترمیمی

دکتر ویدا ناجی گیوی

جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی

نظرات بیماران